• english •  impressum •  contact •

 

"Der kleine Kushner", von Tony Kushner, Regie: Nikolai Bogdanov, Pasinger Fabrik München, 2013   (Fotos: → Viktoriya Romanenko)


© Nikolai Bogdanov | Kerstin Junge (Bühne, Kostüme) | Viktoriya Romanenko (Fotos)